Dzienny Opiekun – nowa forma opieki nad dziećmi

Brak należytego dostępu do opieki nad dzieckiem jest jedną z najbardziej dotkliwych barier uniemożliwiających wielu rodzicom a szczególnie młodym matkom powrót na swoje stanowiska pracy (…) Brak żłobków z uwagi trudną sytuację finansową gminy, powoływanie się władz Miasta na „instytucję babci” to jest brak jakiejkolwiek pomocy publicznej w kierunku zaspokojenia podstawowych potrzeb naszych mieszkańców.

Już od 23 lutego br. sytuacja ta może się zmienić, a wszystko za sprawą Prezydenckiego podpisu złożonego pod ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jedną z czterech form opieki przewidzianych przez cytowaną ustawę , jest tzw. dzienny opiekun. Może nim zostać osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

  4. ma warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę na dzieckiem, daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Weryfikacja tego czy kandydat na dziennego opiekuna spełnia powyższe wymagania będzie należeć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który może zlecić kierownikowi ośrodka pomocy społecznej przeprowadzenie u kandydata wywiadu środowiskowego.

Funkcja dziennego opiekuna a wykształcenie pedagogiczne.

Ustawa nie przewiduje wymagania aby kandydat na opiekuna posiadał wykształcenie pedagogiczne jednak z racji faktu, iż do zadań opiekuna należy nie tylko właściwa opieka nad dzieckiem ale także funkcja wychowawczo – edukacyjna przepisy precyzują, jakie kwalifikacje zapewnią właściwe wypełnianie przez niego powyższych obowiązków. Kandydat na dziennego opiekuna musi odbywać obowiązkowe szkolenie trwające 160 godzin lub szkolenie uzupełniające trwające 40 godzin. Szczegółowy zakres szkoleń zostanie określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Ilość dzieci pod opieką

Dzienny opiekun będzie mógł opiekować się maluchami w wieku od 20 tygodnia do lat 3. W wyjątkowych sytuacjach gdy np. utrudnione lub niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym opiekun będzie zajmował się dzieckiem do końca roku szkolnego, w którym skończy ono 4 lata. W takim przypadku na rodzicach ciąży obowiązek wskazania dowodów potwierdzających zaistnienie powyższej przeszkody.

Maksymalnie pod opieką dziennego opiekuna może znajdować się pięcioro dzieci, jednak w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki liczba ta wynosi maksymalnie troje dzieci.

Dzienny opiekun a gmina!

Osobę na stanowisko dziennego opiekuna wybiera gmina w przeprowadzonym konkursie ofert. Przedmiotowy konkurs powinienem być przeprowadzony zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącymi zlecenia zadań organizacjom pozarządowym. Oznacza to, że na gminie ciąży obowiązek ogłoszenia konkursu a informacje o nim zamieszcza się w urzędzie oraz na stronie internetowej. Należy pamiętać, że termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od konkursu.

Dzienny opiekun zostanie zatrudniony w gminie na podstawie umowy o świadczeniu usług skonstruowanej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia. Wyboru opiekuna dokonuje wójt , burmistrz, lub prezydent Miasta i to on będzie sprawował kontrolę w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki. Z kolei do zadań Rady Gminy należy podjęcie uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi za wykonaną pracę.

Ponadto dzienny opiekun podlegać będzie ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas sprawowania opieki.

Radzionków a ustawa żłobkowa

W dobie pogarszających się warunków ekonomicznych, coraz to wyższych kosztów utrzymania rodziny jak i zaspokojenia jej podstawowych potrzeb, rozwiązanie zaproponowane przez ustawodawcę z dniem 23 lutego br. umożliwia obojgu rodzicom powrót do pracy, który niejednokrotnie jest wymogiem koniecznym zapewnienia bytu rodzinie. Nie bez znaczenia pozostaje również wszechobecny problem przepełnionych żłobków tudzież ich całkowitego braku oraz wysokie koszta zatrudnienia „prywatnej” opiekunki dla dziecka na którą wielu z rodziców po prostu nie stać. Jak wynika z nowej regulacji prawnej to właśnie w rękach władz naszej gminy leży „być albo nie być” nowej instytucji dziennego opiekuna na terenie naszego Miasta. A jak obrazuje się sytuacja Radzionkowa w tym zakresie? Brak żłobków z uwagi trudną sytuację finansową gminy, powoływanie się władz Miasta na „instytucję babci” to jest brak jakiejkolwiek pomocy publicznej w kierunku zaspokojenia podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. Pomoc dziadków jest na pewno dobrym i nieocenionym rozwiązaniem, tylko co zrobić w przypadku gdy ich już zabrakło? Do kogo zwrócić się o pomoc? Nowe uregulowania prawne stwarzają możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji wielu rodzinom, dlatego też wydaje się stosowne podjęcie przez Burmistrza Miasta Radzionków odpowiednich kroków w kierunku stworzenia alternatywnej formy opieki nad naszymi małymi Radzionkowianami w postaci dziennego opiekuna.

 

Dawid Dzionsko

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.