Ważna sesja Rady Miasta

Przedstawiamy porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Radzionków, która odbędzie się w 29 marca 2012 roku o godzinie 14:00. Na początku sesji zostanie zaprzysiężony nowy radny Krzysztof Banek, który dołączy do czteroosobowego klubu RTSK stanowiącego opozycję w Radzie. Radni powinni odnieść się do sytuacji Ruchu Radzionków, któremu grożą poważne sankcję z powodów organizacyjnych.


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego nowo wybranemu radnemu przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzionkowie.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 lutego 2012 roku.

8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

9. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.

10. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2012 roku.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie w spółkę prawa handlowego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia stypendium sportowego.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2012-2015.

21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

22. Sprawy bieżące:

– zbiorcza informacja o udzielonych w 2011 roku umorzeniach i innych ulgach w spłacie wierzytelności,

23. Zamknięcie sesji.

1 komentarz

  1. W Radzionkowie są miejsca, gdzie ludzie nie mają kanalizacji. Jest dużo innych rzeczy i prac które trzeba zrobić. W tej sytuacji budowa stadionu czy utrzymywanie kopaczy, z których większość do niedawna nie wiedziała gdzie jest Radzionków, jest chyba bez sensu. Jeśli nie stać zarządu klubu na jego utrzymanie, to trudno. Nie zgadzam się na utrzymywanie piłkarzy z moich podatków.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.