XXII SESJA RADY MIASTA RADZIONKÓW

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Radzionków, w dniu 28 czerwca 2012 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 maja 2012 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2011 rok:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2011 rok;
2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2011 rok;
3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2011 rok;
6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
7) Wystąpienia klubowe, dyskusja;
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2011 r.;
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich lokali mieszkalnych położonych w budynku przy Placu Jana Pawła II 8A z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków na rzecz dotychczasowych najemców.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie oznaczenia nazwy Radzionków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia stypendium sportowego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2012 roku.
20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie sesji.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.