XXVI sesja Rady Miasta Radzionków

Poniżej przedstawiamy porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Radzionków. Z ważniejszych tematów jakimi radni będą się zajmować to m.in.: sprawozdanie z przekształcenie SP ZOZ Radzionków, kolejne zmiany w budżecie na rok 2012, zmiany stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2013.

Jak zwykle zapraszamy mieszkańców, którzy są zainteresowani sprawami naszego miasta.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 listopada 2012 roku.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr XXV/2012 z XXV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 października 2012 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z realizacji procesu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie w spółkę z o.o.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012 -2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2013.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2013.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2013.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr IX/60/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radzionków na lata 2000-2015” przyjętych uchwałą Nr XLVI/317/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Radzionków.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego oraz prowadzenia działalności podlegającej opłacie targowej poza terenem targowiska.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2013 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/217/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki gminnej powstającej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia wkładu pieniężnego do wysokości pełnego udziału.

29. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

30. Sprawy bieżące.

31. Zamknięcie sesji.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.