Śmieciowa kalkulacja – każda gmina samodzielnie ustala stawki za zagospodarowanie odpadów

O tym, że trzeba będzie zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, wiadomo było już w ubiegłym roku. Miasta mogą tłumaczyć się brakiem planu gospodarowania odpadami albo brakiem rozporządzeń, ale już wtedy można było poczynić zdecydowane kroki. Na przykład przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, wykonać analizy finansowe nowego systemu.

Wdrożenie nowego systemu wymaga ogromnego wkładu pracy, innowacyjności, zadbania o to, aby stawki opłat za odbiór śmieci nie były zbyt wysokie i nie uderzały w mieszkańców. Ale samorządowcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ich praca to pewnego rodzaju służba, która wymaga poświęceń, i że nowe prawo nie jest wprowadzane, dlatego, aby im zaszkodzić, ale po to, aby budować czystszy kraj, lepiej gospodarować odpadami i spełnić unijne wymagania.
Niewątpliwie największe zainteresowanie wzbudzają opłaty, jakie mieszkańcy będą, co miesiąc płacić za wywóz odpadów.

Brak maksymalnej stawki opłat

Ustawa nie określa maksymalnej stawki opłaty śmieciowej. To rada w danej gminie musi dokonać wyboru metody naliczania opłaty oraz ustalić wysokość stawki takiej opłaty. Zadaję pytanie Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Radzionków, na jakiej podstawie (konkretnych danych) i przy jakich założeniach zostały obliczone, a potem uchwalone stawki opłat w wysokości: 9,80 i 15 zł? Brak takich kalkulacji na stronach urzędowych miasta oraz na spotkaniach z mieszkańcami. Wyżej wymienione kwoty opłat zdaje się przewidzieć, że powstały one na podstawie „tajnej” i prywatnej kalkulacji. Musimy powiedzieć jasno, albo ktoś nie wie jak coś policzyć i jakie uwzględnić zmienne, albo ktoś po prostu sonduje na ile nas stać.

Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. Katalog wydatków, które gmina będzie mogła finansować z tej opłaty, jest, więc katalogiem zamkniętym.
Radni naszych gmin powinni również uwzględnić przede wszystkim interes mieszkańców w przedmiotowym zakresie, gdyż właściciele nieruchomości zostali pozbawieni prawa wyboru odbiorcy odpadów oferującego najkorzystniejszą cenę. Właściciele nie mogą również rozwiązać umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi (wybranym w drodze przetargu), a także wtedy, gdy ich, jakość jest niezadawalająca, dopóki nie uczyni tego gmina. Tym samym nie mają wpływu ani na standard wykonanych usług, ani na ich cenę.

Dlaczego stawki opłat postawiliśmy na tak wysokim poziomie?

Wygórowane stawki spowodują, że firmy, które wystartują w przetargu na wywóz radzionkowskich śmieci, będą proponowały wysokie stawki, bo nie będą miały powodu schodzić z ceny. Patrząc na ogłoszony przetarg przez nasz urząd miasta zadaje sobie pytanie, dlaczego do przetargu włączono również zadania polegające na mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu jezdni, ulic, placów i chodników, przystanków komunikacji publicznej w Radzionkowie oraz zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminy Radzionków ?. Przecież i tak nie będzie to finansowane z opłaty śmieciowej tylko z naszych podatków, a tym zapisem zamykamy drogę firmą komunalnym, które nie świadczą takich usług. Analizując rynek to tylko może 3 firmy spełniają te kryteria. Może warto wyłączyć te zadania z przetargu i ogłosić przetarg tylko na zadania obejmujące stawkę opłaty śmieciowej, a tym zwiększy się ilość złożonych ofert cenowych, a co za tym idzie może korzystniejsze ceny.

W dodatku trzeba też pamiętać, że część zebranych odpadów w Radzionkowie, jakie gmina odbierze od mieszkańców, będzie można sprzedać, jako surowiec wtórny (np. makulatura, plastik, metale itp.) taki zysk powinien się pojawić w kalkulacji stawki. To znów powinno obniżyć ceny, jakie mają płacić mieszkańcy.

W roku 2012 na terenie gminy Radzionków zebrano 5595,1 Mg odpadów komunalnych (w roku 2011 5672,45 Mg), co w przeliczeniu na mieszkańca daje średnio 330 kg/rok. 93% Mieszkańców Radzionkowa objętych jest systemem gospodarki odpadami. Odległość Radzionkowa od regionalnej instalacji przetwarzania odpadów gdzie będą trafiały nasze odpady to około 30 km. Powierzchnia gminy 13,20 km2 – zabudowa zwarta. Średnie zużycie paliwa przez śmieciarkę 36l/100 km – koszt paliwa 6 zł, koszty osobowe na poziomie 1 osoby 3200,00 zł/ miesiąc, pozostałe: naprawa, przeglądy, administracja, koszty zarządu oraz zysk, do jednego gospodarstwa domowego, co miesiąc ok. 5 worków – koszt jednej sztuki ok. 0,45 zł, koszty administracyjne itp.. I tak można to dalej kalkulować – może wreszcie poznamy kalkulację, jaka została przedstawiona naszym radnym.

Na realizację kampanii edukacyjno – informacyjnej można było pozyskać środki z WFOSIGW w Katowicach do 15 lutego 2013 roku był nabór wniosków nie skorzystaliśmy z takiej możliwości a szkoda, a gminy ościenne skorzystały. Może pozyskamy środki z NFOSiGW na realizację zadań gospodarki komunalnej np. PSZOK, nabór ciągły do wyczerpania środków.

Niewątpliwie również elementem, który mógłby obniżyć stawkę opłaty jest tzw. ryzyko. Miasto oszacowało, że aż ???% Radzionkowian może nie płacić za wywóz śmieci mimo obowiązku. To oznacza, że pozostali będą musieli pokryć koszty wywozu ich odpadów. Co w mojej ocenie było by nieusprawiedliwione, gdyż Burmistrz otrzymał stosowne instrumenty prawne egzekucji należnych opłat. Tak, więc widzimy wiele czynników, które mogą wpłynąć na obniżenie naszej stawki nie mówiąc już o logistyce całego systemu. Może warto usiąść i jeszcze raz przeanalizować wysokość opłaty śmieciowej.
W rozstrzygniętych już przetargach w innych gminach firmy zaproponowały ceny o 20 – 30% niższe niż przewidywały to kalkulacje gminne, tak, więc jest światło w tunelu. Choć w takim przypadku przybędzie pracy, bo będzie trzeba dostarczyć mieszkańcom nowe deklaracje. Czy deklaracje nie powinny być rozprowadzane po zakończeniu procedur przetargowych?. Wtedy w deklaracji wpiszemy aktualne stawki.
Są jednak i takie gminy, gdzie niezadowolenie mieszkańców już doprowadziło do obniżki śmieciowych stawek. Na taki krok zdecydowała się Dąbrowa Tarnowska. Pierwotnie opłaty skalkulowano tam na poziomie 6 zł od osoby za śmieci segregowane i 12 zł za pozostałe. Po korekcie stawki te utrzymano dla gospodarstw liczących od 1 do 4 osób. Po zmianach, 5. osoba w przypadku segregacji śmieci zapłaci już tylko 4 zł za ich wywóz, 6. – 3 zł, 7. – 2 zł, 8. i następne – 1 zł.

Na spotkaniu z Burmistrzem porównywano nasze stawki do gmin ościennych szkoda tylko, że nie wzięto również dobrych wzorców tam zastosowanych np. Bytom tylko 3 pojemniki na odpady my 5, Piekary Śląskie wykorzystanie worków siatkowych wtedy nie ma problemu z oceną wzrokową czy dane odpady są selektywnie zbierane czy nie itp..
Konkludując na uwadze trzeba mieć przede wszystkim dobro mieszkańców, bo to do nich kierowana jest ta ustawa. Obniżenie stawek jest konieczne, biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczno-materialną naszych mieszkańców oraz kryzys, który coraz mocniej dotyka kraj a także nasze miasto.

W mojej ocenie jest możliwe pogodzenie interesu Mieszkańców Radzionkowa z odpowiedzialnością za stan finansów w naszym mieście.

Łukasz Bystrzanowski

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.