ZABIERAJĄ KOSZE – BURMISTRZ NIE POMOŻE

05-07-2013-r7Wszystkich nas zbulwersował fakt zabierania pojemników na śmieci, przez firmy, które tym zajęciem już po 1 lipca nie będą się w Radzionkowie zajmowały. „Zdecydowane” kroki w tej sprawie podjął burmistrz miasta. Czytamy więc na stronie internetowej urzędu miasta m.in. takie słowa:

„W związku z licznymi interwencjami mieszkańców adresowanymi do Urzędu Miasta Radzionków, dotyczącymi zabierania pojemników na odpady przez firmy komunalne informujemy, iż Burmistrz wystosował pismo do firm komunalnych, które dopuściły się takich działań, o natychmiastowe zaniechanie tych czynności oraz zwrot zabranych pojemników.” …/Ze względu na brak odpowiedzi ze strony firm komunalnych Burmistrz wystosował pismo do Prokuratury Rejonowej Tarnowskich Górach o podjęcie czynności procesowych w przedmiotowym zakresie”.

Burmistrz nie przewidział takiego obrotu sprawy, że może zabraknąć pojemników na odpady – gdyż zostaną zabrane przez firmy komunalne przed terminem. Co przezorna gmina zabezpieczyła się i kupiła już pojemniki po nowelizacji ustawy w marcu i mieszkańcom, którym zostały zabrane pojemniki są wydawane na bieżąco a opłata za powstałe odpady będzie wliczana na poczet opłaty lipcowej. Czy podobnie nie można było postąpić w naszym mieście? A teraz musimy w sprawę angażować aż prokuraturę.  Wystarczyło wcześniej zaplanować cały system i zabezpieczyć się przed takim faktem – a była taka możliwość. A druga sprawa to fakt pojemników na odpady, które obecnie stały się produktem deficytowym. Tylko czy Gmina zdąży wydać wszystkim mieszkańcom pojemniki na odpady do 1 lipca 2013 roku

Kroki niby zdecydowane, ale nieskuteczne, co udowadnia publikowana poniżej opinia prawna. Jeśli wiedzy takiej burmistrz i jego podwładni nie mieli wcześniej – służymy pomocą, jak i w wielu innych sprawach. Byłoby mniej zamieszania, mniej PR a więcej efektów.

 

Czy burmistrz może nakazać firmom działającym na podstawie umowy z mieszkańcami zaniechania zabierania pojemników na odpady komunalne przed 1 lipca 2013 r.?

 

Zgodnie z posiadanymi umowami pomiędzy mieszkańcami a firmami komunalnymi powinny one obowiązywać do 30 czerwca 2013 r. Zabieranie pojemników na odpady przed tym terminem jest rażącym naruszeniem warunków umowy i jednostronną, pozbawioną pods…taw prawnych czynnością podmiotu obowiązanego do realizacji umowy na wywóz odpadów. Czy burmistrz ma prawo wystosować pismo do firm komunalnych, które dopuściły się takich działań, o natychmiastowe zaniechanie tych czynności oraz zwrot zabranych pojemników?

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g. nie przewiduje wezwania do zaniechania naruszeń w zakresie wykonywania umowy o odbiór odpadów komunalnych zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości. Jest to umowa cywilnoprawna, a organ administracji nie może ingerować ani w jej treść ani realizację. Jedynie strona umowy może dochodzić ewentualnego naprawienia szkody z tytułu wadliwego wykonywania umowy.

Muszę stwierdzić, że zabieranie pojemników na odpady przez firmę komunalną jest dość zadziwiające. Jednakże jeśli firma poinformowała z wyprzedzeniem właściciela nieruchomości, że zabierze te pojemniki i poleciła mu np. zakup pojemników wymaganych regulaminem lub worków na odpady, to w zasadzie właściciel nieruchomości nie może temu przeciwdziałać, jeśli firma jest właścicielem tych pojemników, także wtedy, gdy za ich wynajęcie płacił właściciel nieruchomości. Opisane postępowanie jest naganne, jednakże burmistrz nie ma wpływu na postępowanie firmy w tym zakresie. Może co najwyżej negocjować z firmą, ale nie może jej wezwać do zaniechania naruszeń umowy.

 

Uzasadnienie

Wprawdzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów u.u.c.p.g. (zgodnie z art. 9u u.u.c.p.g.), ale nie dotyczy to kontroli stosunków cywilnoprawnych wynikających z umów cywilnoprawnych. Organ mógłby wszcząć kontrolę w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), gdyby dotyczyła ona przestrzegania regulacji wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca odbierający odpady czy obowiązków właścicieli nieruchomości (np. związanych z obowiązkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej). Nie może on jednak wkraczać w materię regulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), co sprowadza się do tego, że nawet wadliwe lub wręcz bezprawne działania przedsiębiorcy nie mogą być przedmiotem jego kontroli. Tak jak organ administracji nie może zmusić właściciela nieruchomości, aby ten rozwiązał umowę łączącą właściciela nieruchomości z odbiorcą odpadów w związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tak nie może ingerować w sposób wykonywania tej umowy, dopóki przedsiębiorca nie naruszy konkretnego przepisu u.u.c.p.g. Szykana w postaci zabrania pojemników tuż przed wejściem w życie systemu może być co najwyżej oceniona przez sąd, jeśli właściciel nieruchomości wystąpi z roszczeniem do sądu o odszkodowanie związane z nienależytym wykonaniem umowy. Jeśli przedsiębiorca, nawet jednostronnie, zmienił warunki umowy w zakresie dostarczenia pojemników, uprzedzając właściciela z jakimś wyprzedzeniem, że je zabierze, to dochodzenie roszczenia przed sądem będzie bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

 Opracowanie: Janusz Jerzy

 

 

1 komentarz

  1. Do dnia 3.07.2013 r. nie otrzymałem jak wielu mieszkańców Radzionkowa pojemnika na śmieci. W „Kurierze” UM Radzionków Burmistrz stwierdził że Gmina jest przygotowana na wprowadzenie ustawy śmieciowej. Niestety rzeczywistość jest inna. Nie ma nawet uruchomionego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Otrzymałem w dniu dzisiejszym nowa deklarację do wypełnienia wraz z pismem przewodnim. Z tego pisma wynika że obniżka stawek za selektywną i nieselektywną segregację odpadów zawdzięczamy przetargowi. Pragnę przypomnieć że to RTSK rozpoczęło batalię o obniżkę stawek proponując stawki odpowiednio 7 i 12 zł. Następnie to Rada Miasta podjęła uchwałę o ustanowieniu nowych stawek. Warto po prostu mieszkańcom mówić prawdę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.