Informacje PKW o wyborach

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców.

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta, (burmistrza) zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na kartce do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego, kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepozostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów stawiając na kartce do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepozostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach na burmistrza głosować można tylko na jednego kandydata stawiając na kartce do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego, kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepozostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na burmistrza nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018, również w godzinach od 7.00 do 21:00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie jak w dniu pierwszym głosowania.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw II tura) w wyborach burmistrza. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego  przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowanie przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 12 października 2018.
Akr pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach burmistrza, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 2018r.